Categoriearchief: Persberichten

Comité antwoordt Bisschop Choennie

Op 26 oktober schreef Bisschop Karel Choennie een brief aan het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld waarin hij aangeeft dat het bisdom niet wenst samen te werken met het Comité op het gebied van dialoog en verzoening vanwege meningsverschillen over het 8 Decemberproces.

In zijn antwoord van 31 oktober schrijft voorzitter Humphry Jeroe dat hij “onaangenaam verrast” is door de brief van de Bisschop. Jeroe legt uit dat met de preek van 8 februari uitgesproken door vicaris-generaal Esteban Kross de hoop was ontstaan dat het Bisdom alle vormen van politiek geweld zou erkennen en een rol wilde spelen in dialoog en verzoening. Die hoop werd bewaarheid toen de gesprekken tussen het Bisdom en het Comité op gang kwamen. Jeroe beschrijft in zijn brief zes gesprekken die geweest zijn met het Bisdom (5, 14 en 20 juli en op 1, 4 en 22 augustus) waarin beide partijen overeenkomsten en verschillen bespraken. Aanvankelijk was het Comité tegen het voorstel om het Vaticaan te betrekken bij dialoog en verzoening in Suriname. De dialoog heeft ertoe geleid dat het Comité haar standpunt heeft herzien en voorstander is geworden van het betrekken van het Vaticaan bij dialoog en verzoening in Suriname. Het bisdom stelde voor om de OAS te betrekken met de gesprekken met het Vaticaan. Deze positieve sfeer van dialoog eindigde in het laatste gesprek in een verzoek van het bisdom aan het Comité om deze voorstellen voor samenwerking op papier te zetten.

De plotselinge stopzetting van deze gesprekken kwam als een donderslag bij heldere hemel. De eis dat het Comtié eerst het standpunt van het bisdom moet onderschrijven inzake het 8 December proces past helemaal niet in het patroon van de zes gesprekken die er zijn geweest.

Jeroe schrijft in de brief: “Uw benadering van dialoog komt erop neer dat dialoog vervangen wordt door dictaten. U eist namelijk dat we het eerst met uw standpunten eens zijn alvorens een dialoog te beginnen. Dat betekent effectief dat dialoog voeren onmogelijk is. Als iedereen van elkaar vooraf eist dat de andere zijn/haar standpunten deelt alvorens te praten, dan is ieder gesprek bijvoorbaat onmogelijk.”

In haar brief stelt Bisschop Choennie dat de organisatie van een nationale conferentie over vrede, dialoog en verzoening op 6 december getuigt van weinig respect voor slachtoffers en nabestaanden van 8 December. Jeroe antwoordt: “We kunnen deze opstelling op twee manieren interpreteren: een negatieve of een positieve. De negatieve manier is het ter discussie stellen van uw moraal. Op grond van welk moraal meent U dat sommige nabestaanden van 8 December meer rechten hebben dan andere nabestaanden van 8 December in de manier waarop de slachtoffers herdacht mogen worden. Op grond waarvan meent u dat andere nabestaanden van politiek geweld uitgesloten moeten worden om de doden van 8 December te mogen herdenken? Op grond waarvan zijn universele en christelijke waarden als dialoog en verzoening kwetsend voor sommige nabestaanden van 8 december? Wat zegt dat over hun moraal als ze zich gekwetst voelen als anderen pleiten voor vrede en verzoening? Deze vragen komen voort uit een negatieve benadering. Maar wij kiezen niet voor de negatieve benadering. De positieve benadering is het zoeken naar positieve elementen in uw argumenten om niet deel te nemen aan de conferentie. Dat element zit in het idee dat U misschien wel een conferentie over dialoog en verzoening zou willen ondersteunen, maar niet rond 8 December. Uw argument is dan geen goedkope manier om u tegen de conferentie te keren, maar een serieuze vraag om op een ander moment zo een conferentie te organiseren. Graag zouden wij van u willen vernemen of dit inderdaad zo is en u wel wilt deelnemen aan een conferentie die op een ander tijdstip zou worden georganiseerd.”

Het bisdom werpt zich op als spreekbuis van de nabestaanden en slachtoffers van 8 december. Jeroe stelt de bisschop de vraag: “Comité-lid Eddy Weewee is katholiek, evenals een deel van zijn familie op Brownsweg. Ze zijn slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog, die ondersteund werd door sommige families van 8 december. Welke boodschap heeft u voor katholieken Sals de familie Weewee als het gaat om gerechtigheid?”

De brief eindigt met drie vragen die Jeroe aan de Bisschop stelt:

 1. Wij zijn van plan om een verzoek te richten aan de regering om de mogelijkheden te onderzoeken om het Vaticaan te betrekken bij dialoog en verzoening in Suriname. Een mogelijk bezoek zou dan voorbereid moeten met meerdere organisaties, waaronder het Comité. Bent u bereid om dat verzoek te ondersteunen?
 2. Wilt u deelnemen aan een conferentie over dialoog en verzoening als deze op een ander moment dan rond 8 december wordt georganiseerd?
 3. Welke boodschap heeft u voor katholieken als de familie Weewee als het gaat om gerechtigheid.

De volledige brief is hier te downloaden: https://comiteslachtoffers.org/wp-content/uploads/2017/11/Brief-Bisdom-20171101.pdf

Het Comité heeft besloten om de conferentie te verschuiven van 6 naar 9 december. In een Brief aan het bisdom van 4 november heeft het Comité dat aan de bisschop medegedeeld.

 

Samenwerking Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politie Geweld en Gods Bazuin

Op woensdag 28 juni hielden Humphry Jeroe en Sandew Hira een presentatie van hun werk voor het apostolisch team van Gods Bazuin Ministries onder leiding van bisschop Steve Meye.

Uit de discussie is een aanbod van Gods Bazuin gekomen om spirituele hulp te bieden aan slachtoffers en nabestaanden die het nodig hebben.

Veel mensen in stilte en eenzaamheid de gevolgen hiervan dragen in trauma’s, pijn en verdriet. Naar hun leed is nooit omgekeken. Het Comité als doel heeft om een stem te geven aan deze mensen. Gods bazuin heeft de middelen en de expertise om mensen in nood met raad en daad geestelijke bijstand te verlenen. Gods Bazuin is in alle districten vertegenwoordigd.

In de afgelopen weken hebben beide organisatie toegewerkt naar een overeenkomst waar de samenwerking is vastgelegd. Het doel is om mensen te identificeren die lijden als gevolg van politiek geweld en trajecten van geestelijke bijstand op te zetten. Het Comité zal een administratie bijhouden van alle personen die te maken hebben gehad met politiek geweld en zal daarbij ook opnemen de geestelijke stroming waartoe zij behoren. Gods Bazuin zal een aanbod samenstellen t.b.v. geestelijke bijstand aan mensen die lijden als gevolg van politiek geweld. Het Comité en Gods Bazuin zullen gezamenlijk een informatiecampagne voeren om het aanbod van Gods Bazuin onder de aandacht te brengen in hun geledingen. De informatiecampagne bestaat uit:

 1. Een gezamenlijke informatiefolder waarin het aanbod en de achtergronden uiteengezet worden.
 2. Een serie bijeenkomsten in de eigen geledingen om het aanbod onder de aandacht te brengen.
 3. Een media-campagne om de resultaten van de campagne onder de aandacht te brengen in de gemeenschap.

De campagne zal na zes maanden na de start geëvalueerd worden.

De overeenkomst kan hier gedownload worden.

 

20170719_115430 20170719_115356

Presentatie Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld

Tekst uitgesproken persconferentie donderdag 15 juni 2017 door Humphry Jeroe, voorzitter van het Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld

 

Goedemorgen dames en heren van de media,

Ik heet u van harte welkom bij deze persconferentie van de Nationale Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld.

De relatie Commissie en Comité

De Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld en het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld zijn beide onder voorzitterschap van Humphry Jeroe. Wat is het verband tussen de Commissie en het Comité als ze dezelfde werkzaamheden gaan uitvoeren?

Comité is een zelforganisatie en Commissie is een overheidsorganisatie

Het Comité is een initiatief van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. Het bestaat uitsluitend uit slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld.

Het Comité heeft als doel om het leed van de slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld onder de aandacht te brengen van de samenleving en de overheid te vragen om daar beleid op te maken. Het Comité heeft een wetsvoorstel geconcipieerd waarin die erkenning in de wet wordt vastgelegd en de basis vormt voor beleid. Vooruitlopend op de discussie in het parlement over de wet en rekening houdende met het feit dat op 29 juni het Comité de tweede Dag van Nationale Rouw en Verzoening wil organiseren heeft zij de regering gevraagd om een Nationale Commissie te vormen die reeds onderdelen van beleid voor slachtoffers en nabestaanden kan ontwikkelen en uitvoeren.

De regering heeft daar positief op gereageerd en heeft op 13 juni de Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld geïnstalleerd voor de duur van een jaar. We zijn de regering met name de President zeer erkentelijk voor deze geweldige ondersteuning.

De Commissie

De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, vertegenwoordigers van de regering en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

De vertegenwoordigers van de Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld moeten verzekeren dat de overheid de stem hoort van deze groep. Het gaat om: Moejinga Aboikoni-Linga en Humphry Jeroe.

De vertegenwoordigers van de overheid moeten erop toezien dat het overheidsapparaat daadwerkelijk ingezet wordt om overheidsbeleid t.a.v. politiek geweld uit te voeren. Het gaat om: Henk Herrenberg en Kenneth Slooten.

De vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties moeten de brug slaan naar de rest van de samenleving in het kader van dialoog en verzoening tussen verschillende groepen in de samenleving op het thema politiek geweld. Het gaat voorlopig om: Humphrey Perk(SIO), Rutu Paulus (EBG), Samaidy Akima (Volle Evangelie). We zullen ons best doen om andere organisaties van zowel slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld als overige maatschappelijke organisaties/groepen erbij te betrekken, omdat het niet mogelijk is om ze allemaal in de Commissie op te nemen.

De werkterreinen van de Commissie

De werkterreinen van de Commissie zijn:

 • Het opzetten van een infrastructuur voor de erkenning van het leed van de slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. Het Comité heeft niet de middelen om dat te doen. De overheid wel.
 • Internationale steun vragen voor dialoog, verzoening, vrede en gerechtigheid in Suriname. De overheid kan dat gemakkelijker doen dan het Comité.
 • Het ontwikkelen van overheidsbeleid t.a.v. het oplossen van politiek geweld. De overheid heeft instrumenten om beleid te ontwikkelen en te implementeren.

Het Comité is vooral een belangenbehartigingsorganisatie. We beschouwen de installatie van de Commissie dan ook als een belangrijke mijlpaal in ons kort bestaan.

Speerpunten

De Commissie heeft een korte levensduur – een jaar – in afwachting van de definitieve resultaten van de behandeling van de Wet Erkenning Slachtoffers Politiek Geweld.

Daarom zal de Commissie prioriteiten stellen. De speerpunten in het komend jaar zijn:

 1. De organisatie van de tweede Dag van Nationale Rouw en Verzoening.
 2. De inrichting van het Pad van Verzoening.
 3. Verhalen van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld voor het voetlichting brengen.
 4. Een onderzoek naar vermiste militairen en leden van de verzetsgroepen.
 5. Het benaderen van internationale instanties om steun te vragen voor dialoog, verzoening, vrede en gerechtigheid.
 1. De organisatie van de Dag van Nationale Rouw en Verzoening

De dag van 30 juni 2016 was gekozen omdat deze dag precies het midden van het jaar is. Verder was er op 30 juni 1995 te Pokigron een precedent geschapen met de organisatie van een dag van verzoening tussen de gemeenschappen in het binnenland die in vijandschap leefden als gevolg van de Binnenlandse Oorlog.

Vorig jaar ontstond een maatschappelijke discussie over de datumkeuze met personen en instanties. Het Comité heeft indertijd haar standpunt verdedigd voor de keuze van 30 juni. Maar zij heeft haar oren niet gesloten voor de andere partij. Bovendien zijn er andere argumenten naar voren gehaald, namelijk dat scholen traditiegetrouw een schooldag voor ketikoti activiteiten organiseren. Rekening houdende met al deze argumenten heeft het Comité besloten om de keuze voor 29 juni te steunen. De Commissie heeft deze keuze definitief gemaakt.

De Dag van Nationale Rouw  en Verzoening zal vooralsnog georganiseerd worden nabij het monument van de Binnenlandse Oorlog tegenover het onafhankelijkheidsplein. We denken erover na om in de komende jaren de dag te decentraliseren naar de dorpen in het binnenland en de districten waar het grootste slachtveld van politiek geweld was.

De Dag van Nationale Rouw heeft de volgende doelen:

 • Het is de dag waar het leed van alle slachtoffers en nabestaanden centraal staat, ongeacht waar ze zich bevonden ten tijde van een gewelddadig conflict en wat hun standpunten waren. Hun verhalen staan centraal. Het gaat niet om politiek. Het gaat om leed en pijn, en de verwerking daarvan.
 • De dag verbindt het leed van slachtoffers en nabestaanden met elkaar en zorgt voor meer geestelijke kracht bij het verwerken van leed en trauma’s. Daarom lopen we op die dag ook het Pad van Verzoening.
 • Het is een manier van rouwverwerking door een natie, dus ook door mensen die niet direct slachtoffer of nabestaande zijn. Ons thema is daarom ook dit jaar: Als we samen kunnen feesten, moeten we ook samen kunnen rouwen. Zo kunnen we Suriname het beste samen opbouwen.
 • Het is een manier om de rouwverwerking te wortelen in het collectieve geheugen van ons volk. De bijeenkomst heeft een publiek karakter en zal door de staatsmedia uitgezonden worden. Er zal om 12.00 uur één minuut stilte worden gehouden. De vlaggen zullen halfstok hangen en de media zullen verzocht worden om gepaste muziek te draaien. Alle namen van slachtoffers die omgekomen zijn door politiek geweld zullen worden voorgelezen.
 • Tenslotte is het een manier om partijen die tegenover elkaar hebben gestaan en staan te verzoenen. We moeten niet langer in conflict leven met elkaar, als we samen dit land willen opbouwen.

De Dag van Nationale Rouw is geen vervanging voor andere herdenkingen van andere slachtoffers, want ook die slachtoffers worden op deze dag van Nationale Rouw en Verzoening herdacht. Het staat verder iedereen vrij om de eigen doden te herdenken hoe en wanneer men dat wil. De Commissie zou graag ook aan die herdenkingen willen deelnemen als ze uitgenodigd zou worden. Vorig jaar heb ik in de hoedanigheid van voorzitter van het Comité op hun uitnodiging een toespraak gehouden bij de herdenking van de Moiwanaslachting door de Stichting Moiwana.

Het programma van de Dag van Nationale Rouw ziet er als volgt uit:

Om 16.00 uur lopen we het Pad van Verzoening van Fort Zeelandia naar het Monument van de Binnenlandse Oorlog.

Inloop bij het Monument van de Binnenlandse Oorlog is om 16.30 uur.

Om 17.00 uur begint het programma met:

 • Het Surinaamse volkslied.
 • 1 minuut stilte
 • Toespraak van de voorzitter van de Commissie
 • Verhalen van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld.
 • Liederen en gedichten. Het Politiekapel verzorgt de algehele muzikale begeleiding.
 • Twee keynote speeches: één van Sandew Hira en één van de president.
 • Afsluiting met krans- en bloemlegging.

De commissie nodigt de totale samenleving uit om te participeren aan deze activiteit. In het bijzonder worden de slachtoffers en nabestaanden, de granmans en overige gezagdragers in het binnenland uitgenodigd. Ook de mensen die geholpen hebben met het verzamelen van handtekeningen voor de Wet Erkenning Slachtoffers Politiek Geweld en mensen die een handtekening hebben gezet ter ondersteuning van de wet, worden uitgenodigd om aanwezig te zijn.

 1. De inrichting van het Pad van Verzoening

Tot nu toe is het Pad van Verzoening alleen een weg zonder markeringen. De eerste keer hebben we op 8 December 2016 het pad gelopen van het Monument van de Binnenlandse Oorlog naar het Fort Zeelandia. Op 29 juni gaan we het pad lopen vanaf het Fort Zeelandia naar het Monument van de Binnenlandse Oorlog. We starten om 16.00 uur.

Er moeten markeringen worden gemaakt voor het pad dat Fort Zeelandia verbindt met het Monument van de Binnenlandse Oorlog. De Commissie hoopt de markeringen nog dit jaar aan te brengen. Het kan dan worden opgenomen in het onderwijsprogramma als schoolkinderen het Fort Zeelandia of het Monument van de Binnenlandse Oorlog bezoeken. We gaan een informatiefolder maken over het Pad van Verzoening dat gebruikt kan worden door gidsen die toeristen rondleiden.

 1. Verhalen van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld voor het voetlichting brengen

We willen op niet al te lange termijn een meerdelige documentaire produceren over het leed van de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog. Vorig jaar heeft Sandew Hira samen met leden van het Comité verhalen van slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog verzameld op video. Het Comité heeft niet de middelen om hiervan een documentaire te maken. De Commissie zal hier werk van maken zodat de documentaire afgemaakt kan worden en uitgezonden op televisie.   Ook zal het op YouTube beschikbaar gesteld worden.

 1. Onderzoek starten naar vermiste militairen en leden van de verzetsgroepen

We willen een onderzoek starten naar vermiste militairen, burgers en leden van de verzetsgroepen. Voor de betrokken families is dit een voortdurende trauma omdat er geen closure heeft kunnen plaatsvinden. Mogelijk moeten begrafenissen worden georganiseerd als er overblijfselen worden gevonden. Hiervoor is veel expertise nodig die de overheid heeft.

 1. Het benaderen van internationale instanties

Een belangrijk onderdeel zal zijn het benaderen van internationale instanties om steun te vragen voor dialoog, verzoening, vrede en gerechtigheid. Er zal op korte termijn een Engelstalige informatiepakket worden samengesteld over het proces van politiek geweld in Suriname en pogingen om via dialoog vrede, verzoening en gerechtigheid te bereiken. Hiermee zullen internationale instanties benaderd worden: regeringen van andere landen (Nederland, Amerika, landen in het Caraïbisch gebied en Latijns-Amerika), de OAS en de Verenigde Naties. Die steun kan in de vorm van projecten op het gebied van dialoog, verzoening, vrede en gerechtigheid. We zullen het Ministerie van Buitenlandse Zaken vragen om hierin een bemiddelende rol te spelen.

Ik dank u voor u aandacht en stel u nu in de gelegheid om vragen te stellen die ik eventueel samen met de leden van de Commissie zal beantwoorden.

 

Humphry Jeroe

Voorzitter Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld

Zondag 23 april: herdenking verwoesting Pokigron

De Commissie Herdenking 28 jaar verwoesting Pokigron en het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld organiseren aanstaande zondag 23 april de 28-ste herdenking van de verwoesting van Pokigron. De bijeenkomst is ook een dankzegging aan God dat Hij het dorp de afgelopen jaren staande heeft gehouden.
Op 23 april april 1989 is tijdens de Binnenlandse Oorlog het dorp Pokigron platgebrand door de toenmalige Jungle Commando. Bewoners van omliggende dorpen hadden deelgenomen aan de verwoesting van het dorp. Lange tijd leefden de bewoners van het gebied op gespannen voet met elkaar. In 1995 is op initiatief van Humphry Jeroe een Dag van Rouw en Bezinning georganiseerd. Dat heeft geleid tot een verdere toenadering tussen voormalige vijanden. In diezelfde geest zat komend weekend de herdenking worden georganiseerd. Zatermiddag vertrekt een bus uit Paramaribo naar Pokigron met inwoners die in de stad wonen. Zaterdagavond is er een groot kampvuur in het dorp waar mensen hun verhalen delen over de verwoesting en over verzoening.
Zondagochtend zijn er kerkdiensten, toespraken en koorzang. Zondagmiddag wordt vriendschappelijke voetbalwedstrijden gehouden met o.a. Sv Inter Moengotapoe en SV Botopasi.
Om half zes gaan de bussen terug naar de stad.

Humphry Jeroe
tel. 8744486
Email: comiteslachtoffer@gmail.com.