Comité antwoordt Bisschop Choennie

Op 26 oktober schreef Bisschop Karel Choennie een brief aan het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld waarin hij aangeeft dat het bisdom niet wenst samen te werken met het Comité op het gebied van dialoog en verzoening vanwege meningsverschillen over het 8 Decemberproces.

In zijn antwoord van 31 oktober schrijft voorzitter Humphry Jeroe dat hij “onaangenaam verrast” is door de brief van de Bisschop. Jeroe legt uit dat met de preek van 8 februari uitgesproken door vicaris-generaal Esteban Kross de hoop was ontstaan dat het Bisdom alle vormen van politiek geweld zou erkennen en een rol wilde spelen in dialoog en verzoening. Die hoop werd bewaarheid toen de gesprekken tussen het Bisdom en het Comité op gang kwamen. Jeroe beschrijft in zijn brief zes gesprekken die geweest zijn met het Bisdom (5, 14 en 20 juli en op 1, 4 en 22 augustus) waarin beide partijen overeenkomsten en verschillen bespraken. Aanvankelijk was het Comité tegen het voorstel om het Vaticaan te betrekken bij dialoog en verzoening in Suriname. De dialoog heeft ertoe geleid dat het Comité haar standpunt heeft herzien en voorstander is geworden van het betrekken van het Vaticaan bij dialoog en verzoening in Suriname. Het bisdom stelde voor om de OAS te betrekken met de gesprekken met het Vaticaan. Deze positieve sfeer van dialoog eindigde in het laatste gesprek in een verzoek van het bisdom aan het Comité om deze voorstellen voor samenwerking op papier te zetten.

De plotselinge stopzetting van deze gesprekken kwam als een donderslag bij heldere hemel. De eis dat het Comtié eerst het standpunt van het bisdom moet onderschrijven inzake het 8 December proces past helemaal niet in het patroon van de zes gesprekken die er zijn geweest.

Jeroe schrijft in de brief: “Uw benadering van dialoog komt erop neer dat dialoog vervangen wordt door dictaten. U eist namelijk dat we het eerst met uw standpunten eens zijn alvorens een dialoog te beginnen. Dat betekent effectief dat dialoog voeren onmogelijk is. Als iedereen van elkaar vooraf eist dat de andere zijn/haar standpunten deelt alvorens te praten, dan is ieder gesprek bijvoorbaat onmogelijk.”

In haar brief stelt Bisschop Choennie dat de organisatie van een nationale conferentie over vrede, dialoog en verzoening op 6 december getuigt van weinig respect voor slachtoffers en nabestaanden van 8 December. Jeroe antwoordt: “We kunnen deze opstelling op twee manieren interpreteren: een negatieve of een positieve. De negatieve manier is het ter discussie stellen van uw moraal. Op grond van welk moraal meent U dat sommige nabestaanden van 8 December meer rechten hebben dan andere nabestaanden van 8 December in de manier waarop de slachtoffers herdacht mogen worden. Op grond waarvan meent u dat andere nabestaanden van politiek geweld uitgesloten moeten worden om de doden van 8 December te mogen herdenken? Op grond waarvan zijn universele en christelijke waarden als dialoog en verzoening kwetsend voor sommige nabestaanden van 8 december? Wat zegt dat over hun moraal als ze zich gekwetst voelen als anderen pleiten voor vrede en verzoening? Deze vragen komen voort uit een negatieve benadering. Maar wij kiezen niet voor de negatieve benadering. De positieve benadering is het zoeken naar positieve elementen in uw argumenten om niet deel te nemen aan de conferentie. Dat element zit in het idee dat U misschien wel een conferentie over dialoog en verzoening zou willen ondersteunen, maar niet rond 8 December. Uw argument is dan geen goedkope manier om u tegen de conferentie te keren, maar een serieuze vraag om op een ander moment zo een conferentie te organiseren. Graag zouden wij van u willen vernemen of dit inderdaad zo is en u wel wilt deelnemen aan een conferentie die op een ander tijdstip zou worden georganiseerd.”

Het bisdom werpt zich op als spreekbuis van de nabestaanden en slachtoffers van 8 december. Jeroe stelt de bisschop de vraag: “Comité-lid Eddy Weewee is katholiek, evenals een deel van zijn familie op Brownsweg. Ze zijn slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog, die ondersteund werd door sommige families van 8 december. Welke boodschap heeft u voor katholieken Sals de familie Weewee als het gaat om gerechtigheid?”

De brief eindigt met drie vragen die Jeroe aan de Bisschop stelt:

  1. Wij zijn van plan om een verzoek te richten aan de regering om de mogelijkheden te onderzoeken om het Vaticaan te betrekken bij dialoog en verzoening in Suriname. Een mogelijk bezoek zou dan voorbereid moeten met meerdere organisaties, waaronder het Comité. Bent u bereid om dat verzoek te ondersteunen?
  2. Wilt u deelnemen aan een conferentie over dialoog en verzoening als deze op een ander moment dan rond 8 december wordt georganiseerd?
  3. Welke boodschap heeft u voor katholieken als de familie Weewee als het gaat om gerechtigheid.

De volledige brief is hier te downloaden: https://comiteslachtoffers.org/wp-content/uploads/2017/11/Brief-Bisdom-20171101.pdf

Het Comité heeft besloten om de conferentie te verschuiven van 6 naar 9 december. In een Brief aan het bisdom van 4 november heeft het Comité dat aan de bisschop medegedeeld.